BATXILLERAT 21-22

LLISTA D’ALUMNES ADMESOS I PREINSCRITS AMB ASSIGNACIÓ DE PLAÇA

BATXILLERAT. ASSIGNATS AMB INDICACIÓ PRIMERA PETICIO

Baixa la llista aquí

BATXILLERAT. ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE

Baixa la llista aquí

LLISTA DE SOL·LICITUDS QUE HAN DEMANAT EL CENTRE I L’ENSENYAMENT EN PRIMERA PETICIÓ ORDENADA 

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM (1)

Baixa la llista aquí

LLISTA DE SOL·LICITUDS QUE HAN DEMANAT EL CENTRE I L’ENSENYAMENT EN PRIMERA PETICIÓ AMB EL BAREM RESOLTES LES RECLAMACIONS

BATXILLERAT_BAREM_RESOLTES_BAREM-2-1

Baixa la llista aquí

LLISTA DE SOL·LICITUDS QUE HAN DEMANAT EL CENTRE EN PRIMERA PETICIÓ AMB EL BAREM PROVISIONAL

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM_batx

Baixa la llista aquí

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2021-22:

 • QUAN? 11 al 17 de maig
 • COM? telemàticament: sol·licitud electrònica o en suport informàtic

Accés a la sol·licitud

DOCUMENTACIÓ

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal adjuntar la documentació d’identificació o acreditativa que correspongui.

Com els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció (ordinador, tauleta o  telèfon mòbil), per tal de poder-los adjuntar.

Vídeo: Com pots digitalitzar documents per als tràmits en línia

Documentació per acreditar la identitat de l’alumne:

 1. Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari electrònic:
 • Eina d’identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil. Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.
 • Codi identificador de l’alumne o l’alumna, RALC: Aquest codi es pot consultar en el mateix web, en l’apartat Consulta de l’identificador de l’alumne.

Si l’alumne o alumna no disposa del RALC, caldrà adjuntar:

Si és menor d’edat:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Si és major d’edat:

 • DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen de l’alumne.
 1. Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic:

Si és menor d’edat:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Si és major d’edat:

 • DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen de l’alumne.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat:

 • Per justificar la proximitat del domicili familiar.

El centre consulta les dades del padró per confirmar l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora legal.

En el cas de les persones assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.

 • Per justificar la renda garantida de ciutadania.

Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat.

Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, del pare o la mare o d’algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracta de títols emesos per altres comunitats autònomes caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.

Documentació acreditativa de l’expedient acadèmic:

 • Si es tracta d’alumnes que han finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-2018 o estan cursant quart d’ESO actualment, no cal presentar cap acreditació perquè s’obté automàticament del Departament d’Educació.
 • Si es tracta d’estudis antics, cal anar a la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic on apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
 • Si es tracta d’estudis estrangers homologats, s’utilitza la qualificació mitjana que apareix en la credencial d’homologació. Si no hi apareix, es pot demanar el càlcul a la Direcció General d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa. Si no s’obté per qualsevol motiu, es considera que la puntuació és un 5.
 • Si es tracta d’estudis estrangers que encara s’estan cursant en el moment de preinscripció, es pot presentar una declaració responsable seguint el model que trobareu en aquest web. En aquest cas, es considera que la puntuació és un 5.

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds telemàtica.

Del 11 al 17 de maig de 2021

Presentació de documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

18 de maig de 2021

Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional.

8 de juny de 2021

Presentació de reclamacions.

del 9 al 15 de juny de 2021

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions.

18 de juny de 2021

Sorteig  del número de desempat, per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts.

18 de juny de 2021

Publicació de la llista ordenada definitiva.

23 de juny de 2021

Publicació de la llista d’alumnes d’admesos i llista d’espera.

9 de juliol de 2021

CALENDARI MATRÍCULA

Matrícula ordinària:

Alumnes preinscrits amb plaça assignada.

Del 12 al 16 de juliol

Matrícula extraordinària:

Alumnes pendents de l’avaluació de setembre.

Del 7 al 10 de setembre

Més informació al web preinscripció del Dept. d’Educació 

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL DE PLACES

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA places batx

SOBRE NOSALTRES:

Presentacions Portes Obertes 21 d’abril

portes obertes 2021 Batxillerat

Vine! El teu futur comença aquí!

Més informació

5-passos_banda_versio-14-02