BATXILLERAT

Llista alumnes assignats a l’Institut El Calamot

INFORME_ASSIGNADES.-en-primera-peticio

Llista alumnes batxillerat assignats a l’Institut El Calamot

Oferta definitiva de places

INFORME_OFERTA_OME.xdo_-1

Llista ordenada definitiva

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM-10.06.2022

Llista batxillerat ordenada definitiva

Llista amb el barem resoltes les reclamacions

BATXILLERAT_BAREM_RESOLTES_RECLAMACIONS

Llista batxillerat barem resoltes reclamacions

Llista amb el barem provisional

INFORME_BAREM_PROVISIONAL.xdo_

Llista batxillerat barem provisional

Preinscripció

Oferta inicial de places

Del 20 al 26 d’abril de 2022

Enllaç a la preinscripció

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

La sol·licitud s’ha de presentar per formulari electrònic o mitjançant el formulari en suport informàtic disponibles al web del Departament d’Educació.

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d’identificació IdCAT Mòbil.

Les persones que no puguin utilitzar el formulari electrònic, poden utilitzar el formulari en suport  informàtic. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal.

DOCUMENTACIÓ

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants (documentació identificativa) i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places (documentació acreditativa). Com que els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció (ordinador, tauleta o  telèfon mòbil), per tal de poder-los adjuntar.

Vídeo: Com digitalitzar documents!

Vídeo: Com emplenar la sol·licitud de preinscripció escolar 2022

Documentació identificativa

Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari  electrònic:

 • L’alumne/a té el número identificador de RALC: No cal presentar cap documentació identificativa.

Tots els infants que han estat matriculats a Catalunya a partir del curs 2015-2016 tenen assignat un codi identificador del Registre d’alumnes de Catalunya, el RALC. Aquest codi es pot consultar en aquest web.

 • L’alumne/a no té el número identificador de RALC, cal adjuntar els següents documents identificatius:

Si és menor d’edat:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Si és major d’edat:

 • DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen de l’alumne.

Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic cal adjuntar els següents documents identificatius:

 • Si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud:
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.
 • Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud:
 • DNI, NIE, passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de l’alumne/a.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat:

 • Per justificar la proximitat del domicili familiar. 

El enviar la dol·licitud es programa la consulta automatitzada de les dades del padró per confirmar l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora legal.

En el cas de les persones assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.

 • Per justificar la renda mínima garantida de ciutadania.

Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. 

Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne, del pare o la mare o d’algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental. 

Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracta de títols emesos per altres comunitats autònomes caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.

 • El fet d’haver nascut en un part múltiple s’acredita amb el llibre de família.
 • La situació d’acolliment familiar s’acredita amb la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme s’acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l’ordre de protecció vigent, o l’informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l’Interior.

Documentació acreditativa de l’expedient acadèmic:

Si es tracta d’alumnes que han finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-2018 o estan cursant quart d’ESO actualment, no cal presentar cap acreditació perquè s’obté automàticament del Departament d’Educació.

Si es tracta d’estudis antics, cal anar a la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic on apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.

Si es tracta d’estudis estrangers homologats, s’utilitza la qualificació mitjana que apareix en la credencial d’homologació. Si no hi apareix, es pot demanar el càlcul a la Direcció General d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa. Si no s’obté per qualsevol motiu, es considera que la puntuació és un 5.

Si es tracta d’estudis estrangers que encara s’estan cursant en el moment de preinscripció, es pot presentar una declaració responsable seguint el model que trobareu en aquest web. En aquest cas, es considera que la puntuació és un 5.

Oferta inicial de places

OFERTA-PLACES-BATXILLERAT

Matrícula

Ordinària: del 23 al 29 de juny de 2022

Extraordinària: del 5 al 7 de setembre de 2022

Portes Obertes

Alumnat procedent d’altres centres:

Dimecres 30 de març de 2022 a les 18 h

INSCRIU-TE AQUÍ

Alumnat procedent de l’Institut El Calamot:

Dimecres 30 de març de 2022 a les 19 h

INSCRIU-TE AQUÍ

Més informació