CF GRAU MITJÀ

Procés per a la resta d’alumnat. Llista alumnes assignats a l’Institut El Calamot amb indicació de la primera petició

INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES-CFGM-altres-15-7

Llista assignats GM altres

Procés per a la resta d’alumnat. Llista d’espera

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA-GM-15-7

Llista d’espera CFGM

Procés per a la resta d’alumnat. Alumnes preinscrits al centre

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME-GM-altres-15-7

Llista preinscrits CFGM altres

Procés per a l’alumnat de continuïtat. Llista alumnes assignats a l’Institut El Calamot amb indicació de la primera petició

INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES-GM-cont-8-7

Llista assignats GM continuïtat

Procés per a l’alumnat de continuïtat. Alumnes preinscrits al centre

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME-GM-cont-8-7

Llista preinscrits CFGM

Oferta definitiva de places

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA

Oferta definitiva de places CFGM

Procés per a l’alumnat de continuïtat. Llista ordenada de sol·licituds presentades per CF Grau Mitjà que han demanat l’Institut El Calamot en primera petició

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM-CFGM-continuitat

Llista ordenada CFGM alumnat continuïtat

Procés per a la resta d’alumnat. Llista ordenada de sol·licituds presentades per CF Grau Mitjà que han demanat l’Institut El Calamot en primera petició

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM-CFGM-resta-alumnat

Llista ordenada CFGM resta alumnat

Procés per a l’alumnat de continuïtat. Llista de sol·licituds presentades per CF Grau Mitjà que han demanat l’Institut El Calamot en primera petició resoltes les reclamacions

LLISTAT-DE-PUNTUACIO-PROVISIONAL-PER-LALUMANT-DE-CONTINUITAT-DE-CFGM

Llista sol·licituds continuïtat barem definitu

Procés per a la resta d’alumnat. Llista de sol·licituds presentades per CF Grau Mitjà que han demanat l’Institut El Calamot en primera petició resoltes les reclamacions

INFORME_BAREM_RESOLTES.-reste-dalumnes

Llista sol·licituds resta alumnat barem defintiu

Procés per a l’alumnat de continuïtat. Llista de sol·licituds presentades per CF Grau Mitjà que han demanat l’Institut El Calamot en primera petició amb la puntuació provisional

20220609_130947

Llista sol·licituds continuïtat puntuació provisional

Procés per a la resta d’alumnat. Llista de sol·licituds presentades per CF Grau Mitjà que han demanat l’Institut El Calamot en primera petició amb la puntuació provisional

20220610_083152

Llista sol·licituds resta alumnat puntuació provisional

Llista d’admesos i exclosos definitiva de preinscripcions presentades per CF Grau Mitjà que han demanat l’Institut El Calamot en primera petició

LLISTAT-ADMESOS-EXCLOSOS-GM.-DEFINITIU

Admesos i exclocos definitiu

Nombre de sol·licituds admeses que han demanat l’Institut El Calamot i l’ensenyament en primera petició.

PLACES-DEMANADES-EN-PRIMERA-OPCIO

Nombre sol·licituds

Llista d’admesos i exclosos provisional de preinscripcions presentades per CF Grau Mitjà que han demanat l’Institut El Calamot en primera petició

LLISTAT-ADMESOS-I-EXCLOSOS-PROVIONAL-GRAU-MITJA

Admesos i exclosos

Preinscripció

Oferta places inicials

Alumnat amb continuïtat d’escolarització: del 20 al 26 d’abril

Alumnat que pot participar en aquest procés:

 1. L’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el 4t curs de l’ESO o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO.
 2. L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica.
 3. L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i que durant l’any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim, 18 anys.

Enllaç a la preinscripció

Resta d’alumnat: del 17 al 23 de maig

Alumnat que pot participar en aquest procés:

 1. L’alumnat que ha obtingut el títol de l’ESO anteriorment a l’any en què es presenta la sol·licitud o que está cursant el 4t curs de l’ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
 2. L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquest convocatòria.
 3. L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys o que fan els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o que no hi han estat admesos.
 4. L’alumnat no esmentat en els apartats anteriors que, tenint els requisits acadèmics d’accés que estableix la normativa corresponent, no reuneix les condicions establertes en el punt 2.1 de l’annex 9 de la Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer per presentar la sol·licitud al procés amb continuïtat d’escolarització.

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

La sol·licitud s’ha de presentar per formulari electrònic o mitjançant el formulari en suport informàtic disponibles al web del Departament d’Educació.

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o no fa els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d’identificació IdCAT Mòbil.

Les persones que no puguin utilitzar el formulari electrònic, poden utilitzar el formulari en suport  informàtic. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal.

DOCUMENTACIÓ

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants (documentació identificativa) i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places (documentació acreditativa). Com que els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció (ordinador, tauleta o  telèfon mòbil), per tal de poder-los adjuntar.

Video: Com digitalitzar documents!

Video: Com emplenar la sol·licitud de preinscripció escolar 2022

Documentació identificativa

Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari  electrònic:

 • L’alumne/a té el número identificador de RALC: No cal presentar cap documentació identificativa.

Tots els infants que han estat matriculats a Catalunya a partir del curs 2015-2016 tenen assignat un codi identificador del Registre d’alumnes de Catalunya, el RALC. Aquest codi es pot consultar en aquest web.

 • L’alumne/a no té el número identificador de RALC, cal adjuntar els següents documents identificatius:

Si és menor d’edat:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Si és major d’edat:

 • DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen de l’alumne.

Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic cal adjuntar els següents documents identificatius:

 • Si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud:
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.
 • Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud:
 • DNI, NIE, passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de l’alumne/a.

Documentació acreditativa d’admissió en el procés per a alumnat de continuïtat d’escolarització:

 • Alumnat que està cursant quart d’ESO actualment, no cal presentar cap acreditació perquè s’obté automàticament del Departament d’Educació. Si està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO o està escolaritzat fora de Catalunya, cal adjuntar un certificat que indiqui que l’està cursant el curs 2021-2022.
 • Alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica, cal adjuntar un certificat que acrediti el programa cursat.
 • Alumnat que accedeix amb el CAM o ha superat la prova d’accés, no cal presentar documentació, ja que es comprova que l’alumne/a té, com a màxim, 18 anys en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Alumnat que encara cursa el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, cal adjuntar un certificat amb la qualificació mitjana.

Documentació acreditativa d’admissió en el procés per a alumnat sense continuïtat d’escolarització:

 • L’Alumnat  que ha finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018, no cal presentar cap acreditació perquè s’obté automàticament del Departament d’Educació.
 • L’alumnat que ha finalitzat l’ESO a Catalunya abans del curs 2017-2018 ha d’adjuntar:
 • O bé la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa.
 • O bé, en el cas d’estudis antics, la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsica, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa
 • L’alumnat que al·legui un estudi estranger:
 • Si aquest estudi està homologat a Catalunya des l’any 2016, no cal presentar res. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió d’homologacions.
 • Si aquest estudi no està homologat a Catalunya des l’any 2016, cal adjuntar la credencial digitalitzada (escanejada o fotografiada per les dues cares) on consti l’homologació.
  Si en la credencial no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, es pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació. (Important: si no es demana aquest càlcul al Departament o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.)
 • Si l’alumne/a encara no ha finalitzat aquests estudis en el moment de la preinscripció i per això no s’ha pogut iniciar el tràmit d’homologació, es pot presentar una declaració responsable que té els mateixos efectes per al procés de preinscripció que la presentació del volant de matrícula condicional, que acredita que s’ha iniciat l’expedient d’homologació. En aquest cas, la qualificació es considera que és un 5.
 • L’alumnat que ha realitzat proves d’accés:
 • Els alumnes que han superat la prova d’accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011, no cal presentar-ne el certificat.
 • Els alumnes que han superat la prova d’accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya anteriors al 2011 o en altres comunitats autònomes, cal adjuntar la certificació d’haver-la superat digitalitzada (escanejada o fotografiada).
 • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual, cal adjuntar una còpia de la consulta dels resultats de la prova, escanejada o fotografiada per les dues cares (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

Oferta inicial de places

OFERTA-PLACES-GRAU-MITJA

Matrícula

Alumnat amb continuïtat d’escolarització: del 11 al 15 de juliol

Resta d’alumnat: del 18 al 22 de juliol

Portes Obertes

Dimecres 6 d’abril de 2022 a les 18 h

INSCRIU-TE AQUÍ

Accedeix a:

Més informació