CF GRAU SUPERIOR

Llista alumnes assignats a l’Institut El Calamot amb indicació de la primera petició

INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES-GS-15-7

Llista assignats CFGS

Llista d’espera CFGS

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA-GS-15-7

Llista espera CFGS

Llista alumnes CFGS preinscrits al centre

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME-GS-15-7

Llista preinscrits CFGS

Oferta definitiva de places

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA-GS-15-7

Llista de sol·licituds presentades per CF Grau Superior que han demanat l’Institut El Calamot en primera petició ordenada

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM-llista-ordenada-CFGS-7-7

Llista sol·licituds CFGS ordenada

Llista de sol·licituds presentades per CF Grau Superior que han demanat l’Institut El Calamot en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions

INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM

Llista sol·licituds CFGS barem definitiu

Llista de sol·licituds presentades per CF Grau Superior que han demanat l’Institut El Calamot en primera petició amb la puntuació provisional

INFORME_BAREM_PROVISIONAL.-de-CFGS

Llista sol·licituds CFGS barem provisional

Preinscripció

Del 25 al 31 de maig

Presentació de sol·licituds telemàtica Dues opcions: Format electrònic Format en suport informàtic  Del 25 al 31 de maig de 2022
Presentació de documentació acreditativa que  justifica les prioritats de cada alumne/a.  Del 25 de maig a l’1 de juny de 2022  
Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional.  23 de juny de 2022  
Presentació de reclamacions  Del 23 (a les 13:00 h.) al 29 de juny de 2022  
Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.  5 de juliol de 2022  
Sorteig per resoldre sol·licituds empatades en punts5 de juliol de 2022
Publicació de la llista ordenada.  7 de juliol de 2022  
Publicació de la llista d’alumnes d’admesos i llista d’espera.  15 de juliol de 2021  

La informació del procés de preinscripció es pot trobar a: https://preinscripcio.gencat.cat

Documentació

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l’alumne sol·licitant i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places. Com els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Vídeo: Com digitalitzar documents!

Documentació per acreditar la identitat de l’alumne:

 1. Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari  electrònic (només accessible a usuaris amb DNI electrònic o algun altre document identificatiu electrònic) cal indicar el número d’identificador del RALC.

El codi identificador de l’alumne, RALC, es pot consultar en el mateix web, en l’apartat Consulta de l’identificador de l’alumne

Si no es disposa de RALC, caldrà adjuntar:

Si l’alumne/a és menor d’edat:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI del pare, la mare o el tutor/ra o la tutora de l’alumne/a.

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Si l’alumne/a és major d’edat:

 • DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen de l’alumne/a.

2. Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic:

Si l’alumne/a és menor d’edat:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Si l’alumne/a és major d’edat:

 • DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen de l’alumne/a.

Documentació acreditativa de la qualificació mitjana d’estudis:

 • Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016–2017 que al·leguin el títol de Batxillerat o el de tècnic de formació professional de grau mitjà o d’arts plàstiques i disseny:
 • No cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient. Aquesta s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Si s’ha obtingut a l’IOC, sí que s’ha de presentar el certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que les dades no es poden obtenir.
 • Els alumnes que han superat les proves d’accés a grau superior:
  • Si han superat la prova d’accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011, no cal presentar-ne el certificat. Aquesta s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
  • Si han superat la prova d’accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya anteriors al 2011 o en altres comunitats autònomes, cal adjuntar la certificació d’haver-la superat digitalitzada (escanejada o fotografiada).
 • Els alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual:
  • Adjuntar una còpia de la consulta de resultats de la prova, escanejada o fotografiada per les dues cares (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).
 • Els alumnes que han superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys:
  • Adjuntar el certificat de la superació de la prova.
 • Els alumnes amb estudis de batxillerat LOGSE:
  • Adjuntar una còpia escanejada o fotografiada de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.
 • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger:
 •  Si aquest estudi està homologat a Catalunya des l’any 2016:
  • No cal presentar res. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió d’homologacions.
 • Si aquest estudi no està homologat a Catalunya des l’any 2016:
  • Cal adjuntar la credencial digitalitzada (escanejada o fotografiada per les dues cares) on consti l’homologació.
  • Si en la credencial no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, es pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació. (IMPORTANT: si no es demana aquest càlcul al Departament o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.)
 • Si l’alumne/a encara no ha finalitzat aquests estudis en el moment de la preinscripció i per això no s’ha pogut iniciar el tràmit d’homologació.
 • Es pot presentar una declaració responsable que té els mateixos efectes per al procés de preinscripció que la presentació del volant de matrícula condicional, que acredita que s’ha iniciat l’expedient d’homologació. En aquest cas, la qualificació es considera que és un 5.

PREINSCRIPCIÓ: Segona fase d’admissió

Segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre.
Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció  Del 14 al 16 de setembre de 2022

Matrícula

Matrícula ordinària: Alumnes preinscrits amb plaça assignada.

Del 18 al 22 de juliol

Portes Obertes

Dimecres 18 de maig de 2022 a les 18 h

Més informació