CF GRAU SUPERIOR 21-22

LLISTA DE SOL·LICITUDS QUE HAN DEMANAT EL CENTRE I L’ENSENYAMENT EN PRIMERA PETICIÓ ORDENADA

LLISTAT GRAU SUPERIOR ORDENAT PER BAREM

Baixa la llista aquí

LLISTA DE SOL·LICITUDS QUE HAN DEMANAT EL CENTRE EN PRIMERA PETICIÓ AMB EL BAREM RESOLTES LES RECLAMACIONS

GS. llistat resoltes les reclamacions

Baixa la llista aquí

LLISTA DE SOL·LICITUDS QUE HAN DEMANAT EL CENTRE EN PRIMERA PETICIÓ AMB EL BAREM PROVISIONAL

Barem20210623_111420

Baixa la llista aquí

PREINSCRIPCIÓ CF GRAU SUPERIOR 2021-22:

 • QUAN? 25 al 31 de maig
 • COM? telemàticament: sol·licitud electrònica o en suport informàtic

Accés a la sol·licitud

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l’alumne sol·licitant i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places. Com els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Vídeo: Com pots digitalitzar documents per als tràmits en línia

Documentació per acreditar la identitat de l’alumne:

 1. Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari electrònic:
 • Eina d’identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil. Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en format informàtic.
 • Codi identificador de l’alumne o l’alumna, RALC: Aquest codi es pot consultar en el mateix web, en l’apartat Consulta de l’identificador de l’alumne.

Si no es disposa de RALC, caldrà adjuntar:

Si és menor d’edat:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Si és major d’edat:

 • DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen de l’alumne o l’alumna.
 1. Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic:

Si és menor d’edat:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Si és major d’edat:

 • DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen de l’alumne o l’alumna.

Documentació acreditativa de la qualificació mitjana d’estudis:

 • Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016–2017 que al·leguin el títol de Batxillerat o el de tècnic de formació professional de grau mitjà o d’arts plàstiques i disseny:
  • No cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient. Aquesta s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Els alumnes que han realitzatproves d’accés a grau superior:
  • Si han superat la prova d’accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011, no cal presentar-ne el certificat.
  • Si han superat la prova d’accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya anteriors al 2011 o en altres comunitats autònomes, cal adjuntar la certificació d’haver-la superat digitalitzada (escanejada o fotografiada).
 • Els alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual:
  • Adjuntar una còpia de la consulta de resultats de la prova, escanejada o fotografiada per les dues cares.
 • Els alumnes que han superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys:
  • Adjuntar el certificat de la superació de la prova.
 • Els alumnes amb estudis de batxillerat LOGSE:
  • Adjuntar una còpia escanejada o fotografiada de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.
 • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger:
  • Si aquest estudi està homologat a Catalunya des l’any 2016:
   • No cal presentar res. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió d’homologacions.
  • Si aquest estudi no està homologat a Catalunya des l’any2016:
   • Cal adjuntar la credencial digitalitzada (escanejada o fotografiada per les dues cares) on consti l’homologació.
   • Si en la credencial no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, es pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació.
    (IMPORTANT: si no es demana aquest càlcul al Departament o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.)
  • Si l’alumne/a encara no ha finalitzat aquests estudis en el moment de la preinscripciói per això no s’ha pogut iniciar el tràmit d’homologació.
   • Es pot presentar una declaració responsable que té els mateixos efectes per al procés de preinscripció que la presentació del volant de matrícula condicional, que acredita que s’ha iniciat l’expedient d’homologació. En aquest cas, la qualificació es considera que és un 5.

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ

Presentació de sol·licituds

Del 25 al 31 de maig de 2021

Presentació de documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

Del 25 de maig a l’1 de juny de 2021

Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional.

23 de juny de 202

Presentació de reclamacions

Del 23 (a les 13:00 h.) al 30 de juny de 2021

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, un cop resoltes les reclamacions.

5 de juliol de 2021

Sorteig per resoldre sol·licituds empatades en punts

5 de juliol de 2021

Publicació de la llista ordenada definitiva.

8 de juliol de 2021

Publicació de la llista d’alumnes d’admesos i llista d’espera.

16 de juliol de 2021

CALENDARI MATRÍCULA

Matrícula ordinària:

Alumnes preinscrits amb plaça assignada.

Del 19 al 23 de juliol

Segona fase d’admissió:

Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants per a la segona fase.

1 de setembre

Segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre.

De l’1 al 3 de setembre

Llista d’alumnes admesos

6 de setembre

Matriculació dels preinscripts amb plaça assignada en la segona fase d’admissió.

A partir del 6 de setembre

Més informació al web preinscripció del Dept. d’Educació 

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL DE PLACES

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (4)

SOBRE NOSALTRES:

Quin cicle formatiu t’interessa?

Entra aquí i t’ensenyarem el centre per dins!

Tour virtual

Mira aquest vídeo per conèixe’ns una mica més:

5-passos_banda_versio-14-02