ESO

Llista d’alumnes assignats a l’Institut El Calamot amb indicació de la primera petició

INFORME_ASSIGNADES.xdo_

Llista alumnes assignats

Llista d’espera

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME.xdo_

Llista d’alumnes preinscrits a l’Institut El Calamot

INFORME_PREINSCRITES_OME.xdo_

Llista alumnes preinscrits

Publicació de l’oferta definitiva de places

INFORME_OFERTA_OME.xdo_

Llista sol·licituds en primera opció ordenada

INFORME_BAREM_DEFINITIU.xdo_

Llista sol·licituds ESO ordenada

Llista amb el barem resoltes les reclamacions

INFORME_BAREM_RESOLTES.xdo_

Barem resoltes les reclamacions

Llista amb el barem provisional

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM-2

Barem provisional.

Preinscripció

 • CALENDARI
Presentació de sol·licituds telemàticadel 9 al 21 de març de 2022  
Presentació de documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licitudsFins al 23 de març de 2022
Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional21 d’abril de 2022
Presentació de reclamacions utilitzant l’eina electrònicadel 22 al 28 d’abril de 2022
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions3 de maig de 2022
Sorteig  del número de desempat, per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts9 de maig de 2022
Publicació de la llista ordenada definitiva11 de maig de 2022
Període d’ampliació de peticions per de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centredel 27 de maig a l’1 juny de 2022
Publicació de la llista d’alumnes d’admesos i llista d’espera10 de juny de 2022

La informació del procés de preinscripció es pot trobar AQUÍ

 • PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

La sol·licitud s’ha de presentar per formulari electrònic o mitjançant el formulari en suport informàtic disponibles al web del Departament d’Educació. ENLLAÇ A LA PREINSCRIPCIÓ

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el tutor/a legal s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema d’identificació IdCAT Mòbil.

Les persones que no puguin utilitzar el formulari electrònic, poden utilitzar el formulari en suport  informàtic. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal.

 • DOCUMENTACIÓ

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants (documentació identificativa) i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places (documentació acreditativa). Com que els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció (ordinador, tauleta o  telèfon mòbil), per tal de poder-los adjuntar.

Vídeo: Com digitalitzar documents

Vídeo: Com emplenar la sol·licitud de preinscripció escolar 2022

Documentació identificativa:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne si s’utilitza la sol:licitud en suport informàtic.

Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat:

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l’Institut.  

En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora legal a l’Institut.

En el cas de les persones assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.

 • Per justificar la renda garantida de ciutadania.

Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

 • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental. 

Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracta de títols emesos per altres comunitats autònomes caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.

 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. 

Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne, del pare o la mare o d’algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials  o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

S’acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l’ordre de protecció vigent, o l’informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l’Interior.

Portes Obertes: dissabte 19 de febrer de 2022

Inscriu-te AQUÍ

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és post-portes-obertes-eso-300x300.png
 • Quan? Dissabte 19 de febrer
 • Com? Visita presencial, en petits grups. Podreu veure les instal·lacions i conèixer el nostre projecte de centre.
 • Quina durada tindrà? La visita durarà 1 h aproximadament
 • A quina hora serà? S’organitzaran diversos grups que iniciaran la visita cada 30 minuts, a partir de les 9 h i fins les 13:30 h
 • Cal registrar-se? Sí, si estàs interessat/da en venir cal registrar-se a través d’aquest formulari, on podràs escollir la franja horària. Un cop fet el registre rebràs un correu electrònic amb la confirmació de l’hora assignada.
 • I si no puc venir el dissabte 19/2? Aquelles famílies que no tingueu disponibilitat el dia 19 de febrer, adreceu-vos a l’institut a través del telèfon 936334450.