Acció tutorial

En tots els grups d’ESO, es dedica 1 hora lectiva setmanal a la tutoria.

Els objectius i activitats que es duen a terme són:

tutoria ESO

  • Afavorir la integració dels alumnes en el grup.
  • Afavorir la cohesió del grup i el clima de cooperació i participació.
  • Aconseguir una actitud de respecte a les persones i a les instal·lacions del centre.
  • Orientar i facilitar la informació sobre crèdits, opcions, convalidacions, noves professions, llocs on cursar determinats estudis, accés al món laboral.
  • Informar els alumnes de l’organització i funcionament del centre i insistir en què el respecte i la tolerància són els principis bàsics de la convivència.
  • Ajudar l’alumne a adquirir uns hàbits i unes tècniques d’estudi que li permetin aprofitar al màxim les seves aptituds i millorar el seu rendiment acadèmic.
  • Fer el seguiment de les activitats extraescolars i de les complementàries de formació, xerrades, sortides.
  • Vetllar per una correcta sessió d’avaluació, fent conèixer als alumnes els objectius de les diferents matèries, coordinant calendaris d’exàmens, recollint informació del grup per preparar la sessió d’avaluació i transmetent-ne els acords al grup.

PAT_ESO