Política de Qualitat

A l’Institut El Calamot s’ha inclòs el concepte de qualitat en la filosofia, l’estratègia i la gestió del centre.

L’actuació de l’Institut El Calamot, d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre, està dirigida a:

  • Satisfer les expectatives de l’alumnat, la família i l’entorn que l’envolta.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna.
  • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta.
  • Ser un centre d’excel·lència, referent en formació reglada, ocupacional i contínua per a assolir professionals eficients i actualitzats,  donant resposta a les demandes de tots els agents implicats: alumnes, famílies, empreses i treballadors.

Aquest compromís amb la qualitat, amb l’acompliment dels requisits, tant legals com reglamentaris, i amb la millora contínua de l’eficàcia del Sistema de Gestió de Qualitat, afecta a tots els nivells organitzatius del centre, i és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu estableix accions perquè la qualitat i la millora contínua siguin enteses, assumides i mantingudes per tots els membres del centre.