Projecte Educatiu

Història

L’Institut El Calamot va començar com a Secció de Formació Professional el curs 1986-87 a les instal·lacions d’una escola municipal de Gavà, i a l’any 1996 és va traslladar al nou edifici i va passar a anomenar-se IES El Calamot.
L’Institut El Calamot és un centre públic d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori que imparteix l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de grau mitjà i superior.

Missió

A l’Institut El Calamot, reconeixem la importància que té l’educació en els joves perquè els ajuda en el/la:

 • Benestar individual i col·lectiu,
 • Creixement personal,
 • Desenvolupament de les capacitats,
 • Conformació de la pròpia identitat personal,
 • Configuració de llur comprensió de la realitat.

Alhora, també reconeixem la importància que té l’educació en la societat perquè és un mitjà de:

 • Transmissió i renovació de la cultura i del conjunt de coneixements i valors que la sostenen,
 • Foment de la convivència democràtica i del respecte a les diferències individuals,
 • Promoció de la solidaritat i del respecte a la diversitat,
 • Cohesió social,
 • Garantia de l’exercici de la ciutadania democràtica, responsable, lliure i crítica.

En aquest doble sentit, individual i social, atenem el repte de considerar l’etapa secundària com una part integrant de l’educació bàsica, combinant qualitat i equitat en l’oferta educativa perquè no són objectius contraposats; donem resposta a les necessitats canviants i a les demandes que ens plantegen les persones i els grups socials i per tant, concebem l’educació com un instrument de millora de la condició humana i de la vida col·lectiva.

Visió

L’Institut El Calamot vol esdevenir un referent en la formació dels joves de l’entorn de Gavà, atenent al desenvolupament integral dels alumnes i que mitjançant el PEC proporcioni al professorat un entorn participatiu i motivador.

Per tot això volem:

 • Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació a l’aula com una eina quotidiana.
 • Consolidar els diferents projectes d’innovació educativa que tenim endegats i promoure’n de nous.
 • Implicar les famílies en el projecte de centre.
 • Potenciar relacions i convenis amb institucions i empreses de l’entorn.
 • Mantenir i millorar l’entorn de treball i les relacions interpersonals.
 • Potenciar l’ús del català entre els membres de la comunitat educativa.
 • Ser un centre d’excel·lència, referent en formació reglada, ocupacional i contínua per a assolir professionals eficients i actualitzats, donant resposta a les demandes de tots els agents implicats: alumnes, famílies, empreses i treballadors.
 • Fomentar i facilitar la participació del professorat en activitats de formació permanent, prioritzant les activitats que reverteixin en benefici de tot el centre.

Valors

Les nostres actuacions es recolzen en la transmissió i en la pràctica dels següents valors:

 • Prevenció i resolució de conflictes a través de la mediació
 • Participació per aconseguir una ciutadania democràtica
 • Promoció de conductes saludables
 • Coeducació
 • Qualitat (esperit crític, autonomia, innovació,…)
 • La cultura de l’esforç

Estudis

ESO
4 línies
BATXILLERAT
Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials
CICLES FORMATIUS
Administració i gestió
Gestió administrativa (Grau mitjà) Administració i finances (Grau superior)
Comerç i màrqueting
Activitats comercials (Grau mitjà) Transport i logística (Grau superior)
Activitats comercials, perfil professional logístic (Grau mitjà)
Auxiliar en vendes i atenció al públic (IFE)
Informàtica i comunicacions
Sistemes microinformàtics i xarxes (Grau mitjà) Administració de sistemes informàtics i xarxes, perfil professional ciberseguretat (Grau superior)
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (Grau superior)
Instal·lació i manteniment
Manteniment electromecànic (Grau mitjà) Mecatrònica industrial (Grau superior)
Agrària
PFI – FIAP Auxiliar de vivers i jardins

Pel que fa als equipaments i instal·lacions són els adequats per poder dur a terme les tasques docents. La diversitat de l’alumnat fa que el centre s’hagi de dotar de mesures organitzatives i curriculars que tinguin en compte aquesta diversitat. Actualment, i degut a la qualitat dels ensenyaments impartits, els alumnes que es matriculen a l’institut (especialment als cicles formatius) provenen d’una àrea geogràfica molt més àmplia que la de la nostra ciutat, Gavà.

L’Institut El Calamot és un centre docent arrelat al seu entorn i context cultural amb un projecte educatiu propi centrat en l’alumne i obert a la col·lectivitat que contempla diversos grups d’interès donant resposta a les seves necessitats i expectatives.

Objectius de centre

Alineats amb el projecte de direcció de centre enunciem els objectius, les estratègies i els indicadors associats de l’Institut El Calamot.

 1. Millorar els resultats educatius
  • Millora de l’acció tutorial i seguiment de les famílies
  • Foment d’un canvi metodològic a través de les TIC-TAC
  • Aprofundir en l’ús de les competències bàsiques.
  • Consolidar el Pla d’Impuls a les llengües estrangeres.

Indicador: Nombre d’alumnes que assoleixen l’ESO, BATX i CFGM i CFGS

 1. Millorar la cohesió social
  • Cercar l’excel·lència i potenciar el talent del nostre alumnat
  • Millorar la imatge de centre
  • Reduir l’absentisme escolar del centre
  • Fomentar l’aprenentatge i formació de l’alumne fora de l’horari escolar

Indicador: Grau de satisfacció de les famílies, dels alumnes de l’ESO, BATX i CFGM i CFGS

 1. Consolidar un sistema de Gestió única.
  • Cercar l’excel·lència del sistema de gestió de qualitat
  • Fomentar l’ús de la plataforma de gestió de centre
  • Relacionar dades, indicadors i millora

Indicador: Assoliment i consolidació de la Certificació de la Norma ISO 9001.

Organització de l’institut

L’institut, d’acord amb la normativa vigent, té definit un sistema d’organització i gestió que es concreta en els següents documents estratègics:

 • Projecte de Direcció
 • Programació General Anual
 • Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC)
 • Projecte Lingüístic (PL)
 • Pressupost

Descarrega’t el PEC