PFI

 • PFI – FIAP Auxiliar de vivers i jardineria
 • PFI – PTT Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
 • PFI – PTT Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura

Relació d’alumnes admesos al centre

asignats_al_centre-pfi-fiap

asignats_al_centre-PTT-GAVA-FM02

asignats_al_centre-PTT-GAVA-CM01

Relació d’alumnes preinscrits al centre, amb indicació d’on han estat admesos

preinscrits_al_centre_amb_assignacio-pfi-fiap

preinscrits_al_centre_amb_assignacio-FM02

preinscrits_al_centre_amb_assignacio-CM01

Llista de sol·licituds amb barem definitiu

PFI-LLISTAT-RESOLTES-RECLAMACIONS-VIVERS-I-JARDINS

llistat_definitiu_de_sol.licituds-FM02

llistat_definitiu_de_sol.licituds-CM01

Llista sol·licituds amb barem provisional

PFI-LLISTAT-PROVISIONAL

llistat_provisional_de_sollicituds_PTT_FM02

llistat_provisional_de_sollicituds_PTT_CM01

Preinscripció

 • CALENDARI
Presentació de sol·licituds.Del 2 al 13 de maig de 2022  
Entrevistes d’orientació i valoració.Del 2 al 20 de maig de 2022
Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional.26 de maig de 2022
Sorteig  per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts.26 de maig de 2022
Presentació de reclamacions.Del 27 de maig al 3 de juny de 2022
Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions.9 de juny de 2022
Publicació de la llista d’alumnes d’admesos i llista d’espera.29 de juny de 2022

La informació del procés de preinscripció es pot trobar AQUÍ

 • DOCUMENTACIÓ

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l’alumne sol·licitant i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places.

La sol·licitud i la documentació necessària s’ha de presentar al centre i per al programa de formació i inserció demanat en primer lloc.

Documentació per acreditar la identitat de l’alumne:

Si és major d’edat:

 • Original i fotocopia del DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen de l’alumne o l’alumna.

Si és menor d’edat:

 • Original i fotocopia del Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (full dels titulars i el del alumne/a).
 • Original i fotocopia del DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne. Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport; i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.
 • Per acreditar la condició de discapacitat s’ha de presentar un certificat dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Drets Socials o bé un informe de l’EAP en què s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat:

 • Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa: original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o, en el cas de persones estrangeres, de la targeta de residència on consta el NIE.
  Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o el de la targeta de residència on consta el NIE, o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si escau.
 • Participació per primera vegada en una programa de formació i inserció: s’acredita marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.
 • Anys d’escolarització a l’ESO: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.
 • Últim curs fet a l’ESO: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

Portes Obertes

Dimecres 20 d’abril de 2022 a les 18 h

INSCRIU-TE AQUÍ

Sobre nosaltres

Presentacio-de-difusio-dels-PFI-Gava-2022-2023

Cartell-calendari-de-preinscripcio-i-matricula_CURS-2022-2023

Més informació